مشاوره تضمین کیفیت و مجری تست‌های غیرمخرب

1403/02/03 03:30

پروژه تست التراسونیک خطوط لوله گاز اطراف شهر تبریز

slide-2feca5b
slide-444258c

اهداف طرح:

تست التراسونیک خطوط گاز حومه شهر تبریز

موقعیت جغرافیایی طرح:

35کیلیومتری جاده تبریز – بستان آباد

پیمانکار اصلی:

شرکت توسعه صنعت ایروان

فعالیت های اجرایی طرح:

بررسی 4000متر خط جوش از خطوط لوله گاز

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: ۱400/۰5/۰9

بازه زمانی انجام طرح مرداد الی مهر ماه 1400