مشاوره تضمین کیفیت و مجری تست‌های غیرمخرب

1403/04/03 04:33

نگاهی به سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

نگاهی به سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

ایزو 9001

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) توسط کمیته فنی (TC176) ، مدیریت کیفیت ، کمیته فرعی SC2 بر اساس مطالعه تجربیات موفق دنیا اقدام به تدوین و معرفی سری استاندارد ISO 9000 در سال 1987 نمود و در بازههاي زمانی 4 تا 7 سال بر اساس گزارشهایی که از کشورهاي عضو به کمیته تخصصی مرتبط ارسال میشود توسط کمیته بررسی و در صورت نیاز استاندارد مورد بازنگري قرار میگیرد . بر همین اساس استاندارد در سال 1994 مورد ویرایش قرار گرفت ، استاندارد ویرایش سال 1994 استاندارد وظیفه مدار بود و یک شعار معروف داشت با مضمون” هرچه میگویی بنویس و هرچه مینویسی اجرا کن” در این استاندارد تأکید زیادي بر مدون نمودن فعالیتها و اجراي آنها بهصورت دقیق بود ، در ویرایش سال 2000 استاندارد از وظیفه گرایی به فرآیند گرایی تغییر یافت و تأکید بر طرحریزي فعالیتها و هدفگذاري آنها مطرح شد ، در این ویرایش همچنین بهمنظور چابک سازي سازمانها حجم مستندات کاهش یافت ، در ویرایش سال 2008 تأکیداتی به استاندارد اضافه گردید و نگرش فرآیند گرایی مطرحشده در ویرایش سال 2000 نیز حفظ گردید.
در ویرایش سال 2015 ، مفاهیم جدیدي مطرح گردید ازجمله محیط سازمان ( شامل محیط داخلی و خارجی) ، شناسایی ریسکهاي مرتبط با فعالیتهاي سیستم مدیریت کیفیت ، مدیریت دانش و حذف الزاماتی از استاندارد ازجمله الزام مرتبط با نظامنامه کیفیت ، حذف الزام مرتبط با نماینده مدیریت و….

دامنه ی کاربرد

 

این استاندارد بینالمللی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص مینماید ، وقتیکه یک سازمان:

الف ) نیاز دارد تواناییاش در ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده مینمایند را اثبات نماید و
ب) به دنبال آن است که از طریق بهکارگیري اثربخش سیستم ، شامل فرآیندهایی براي بهبود سیستم و تضمین انطباق با الزامات مشتري
و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد ، رضایت مشتري را افزایش دهد.
تمام الزامات این استاندارد بینالمللی عمومی هستند و به نحوي در نظر گرفته شدهاند که براي هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه ، ی ا
محصولات و خدماتی که ارائه میدهند ، کاربرد داشته باشند

 

محیط سازمان

 1. درك سازمان و محیط آن
 2. درك نیازها و انتظارات طرفهاي ذینفع
 3. تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
 4. سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهاي آن

 

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

برای درک اهمیت پروژه پیاده سازی ISO9001، باید الزاماتی که این استاندارد ذکر شده و قابل اجرا در سازمان شماست را برآورده  کنید. در ابتدا این امر می تواند مشکل یا غریب باشد. اما مشاورانی وجود دارند که می توانند این فرایند را نه تنها ممکن بلکه نسبتا راحت کنند.

ما می شنویم که بعضا مشتریان بیان می کنند که “دریافت گواهینامه ایزوبه نظر گران می رسد!”. اما اصلا اینطور نیست. شرکت ها با پرداخت هزینه پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو ضمن بهره مندی از مزایای استاندارد که شامل بهره وری و کاهش هزینه هاست با دریافت گواهینامه ایزو برای سازمان خود پرستیژ تبلیغاتی به وجود می آورند. سازمان هایی که دارنده گواهینامه ایزو معتبر هستند در نگاه مشتریان اعتبار بیشتری دارند.

 

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

یکی دیگر از تصمیماتی که شما نیاز دارید بگیرید یا همان هدف نهایی این است: صدور گواهینامه یا ادعای انطباق با الزامات استاندارد است.

صدور گواهینامه به این معنی است که یک ممیز خارجی به بررسی و ممیزی موارد زیر در سازمان شما می پردازد:

 • تعریف، کنترل و بهبود فرایندهای درون شرکت شما
 • ایجاد نقش رهبری
 • برنامه ریزی نتایج و تغییرات مورد انتظار
 • شناسایی و رسیدگی به خطرات و فرصت ها
 • ایجاد اطلاعات مستند (روش ها، دستورالعمل های کاری، نقشه ها، پرونده ها، و غیره)
 • نظارت بر سیستم (اندازه گیری، ممیزی، بازبینی، و غیره)
 • پیدا کردن و حل مشکلات و علل آنها
 • بهبود تمام فرآیندها

 

 

جمع بندی در مورد ایزو ۹۰۰۱
ایزو ۹۰۰۱ استانداردی شامل الزاماتی درباره کنترل فرآیندهای کسب و کار، کیفیت محصولات و خدمات سازمان شما است. در کنار آن ، ISO 9000، برای کمک به کاربران ISO 9001 برای درک اصول اساسی و شرایط مربوط به کیفیت نوشته شده است. اگر چه یادگیری و اجرای الزامات را می توان به عنوان یک وظیفه دشوار مشاهده کرد، اما شرکت های مشاوره ای برای کمک و راهنمایی شما در پروژه وجود دارند. شما مجبور نیستید مسیر اجرای استاندارد را به تنهایی بپیمایید زیرا مشاوران زیادی وجود دارند که می‌توانند این پروژه را به یک تجربه بدون اشکال و موثر تبدیل کنند. هدف استاندارد ISO 9001 این است که شرکت ها در سراسر جهان با مجموعه ای از قوانین یا الزاماتی که در سطح جهان پذیرفته شده است، هماهنگ شوند. که در نهایت سبب ارزش افزوده بر سازمان خواهد نمود.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.